66 Articulos

[ Resumen / BERLIN / Berlin cuadernillos / Berlin Post cuadernillos ]

Articulos en su carro (POS): 0
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
Berlin cuadernillos 1949 1 xx/oo Berliner Bauten (4: Postschnelldienst) (4 Marken / Zf. Links m. SSt. 6.11.1949, 2 Marken rechts xx) 600,00
Berlin cuadernillos 1963 3a Dürer (4: Paul Ondrusch) 10,00
Berlin cuadernillos 1963 3b Dürer (4: Vergiß mein nicht) 395,00
Berlin cuadernillos 1963 3c II Dürer (4: Postsparbuch) (Perforation 25-26 Löcher) 275,00
Berlin cuadernillos 1963 3d Dürer (4: Georg Bühler) 95,00
Berlin cuadernillos 1965 4a Zwinger Dresden (4: Mädler) 7,00
Berlin cuadernillos 1965 4b Zwinger Dresden (4: Wegert) 11,00
Berlin cuadernillos 1966 5a Brandenburger Tor (4: Mädler) 7,50
Berlin cuadernillos 1966 5b Brandenburger Tor (4: Behrendt) 7,50
Berlin cuadernillos 1966 5c Brandenburger Tor (4: Schneider) 7,50
Berlin cuadernillos 1970 6a Brandenburger Tor (2: HAWID / 3: Hamann / 4: MICHEL) 3,50
Berlin cuadernillos 1970 7a Brandenburger Tor (2: HAWID / 3: Mauritius / 4: MICHEL) 3,50
Berlin cuadernillos 1970 7b Brandenburger Tor (2: Versandstelle / 3: Berliner Zoo / 4: MICHEL) 45,00
Berlin cuadernillos 1972 8a Unfallverhütung (2: HAWID / 3: Philacolor-Katalog / 4: MICHEL) 7,00
Berlin cuadernillos 1974 9a Unfallverhütung (2: HAWID / 4: MICHEL) 12,50
Berlin cuadernillos 1974 9a Zb. Unfallverhütung (2: HAWID / 4: MICHEL) 175,00
Berlin cuadernillos 1974 9b Unfallverhütung (2: Versandstellen / 4: MICHEL) 15,00
Berlin cuadernillos 1974 9c I Unfallverhütung (2: Postgebühren / 4: Versandstellen) (eng) 13,00
Berlin cuadernillos 1974 9c I Zb. Unfallverhütung (2: Postgebühren / 4: Versandstellen) (eng) 55,00
Berlin cuadernillos 1974 9c II Unfallverhütung (2: Postgebühren / 4: Versandstellen) (weit) 25,00 60,00
Berlin cuadernillos 1974 9d I Unfallverhütung (2: Durch das eigene Telefon / 4: Versandstellen) (eng) 11,00 45,00
Berlin cuadernillos 1974 9d II Unfallverhütung (2: Durch das eigene Telefon / 4: Versandstellen) (weit) 15,00 45,00
Berlin cuadernillos 1977 10a I Burgen + Schl. (1: ohne Pfeile / 2: Durch das... / 4: Sammlermarken) (eng) 15,00 45,00
Berlin cuadernillos 1977 10a I Zb. Burgen + Schl. (1: ohne Pfeile / 2: Durch das... / 4: Sammlermarken) (eng) 125,00
Berlin cuadernillos 1977 10a II Burgen + Schl. (1: ohne Pfeile / 2: Durch das... / 4: Sammlermarken) (weit) 5,50 20,00
Berlin cuadernillos 1977 10ba Burgen + Schl. (1: mit Pfeilen / 2: Ruf doch... / 4: Postwertzeichen) (eng) 6,00 20,00
Berlin cuadernillos 1977 10ba Zb. Burgen + Schl. (1: mit Pfeilen / 2: Ruf doch... / 4: Postwertzeichen) (eng) 17,50
Berlin cuadernillos 1977 10bb Burgen + Schl. (1: mit Pfeilen / 2: Ruf doch... / 4: Postwertzeichen) (weit) 12,50
Berlin cuadernillos 1980 11a Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: Hawid) 3,00 7,50
Berlin cuadernillos 1980 11a Zb. Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: Hawid) 12,50
Berlin cuadernillos 1980 11b Burgen + Schl. (2: ...Briefmarkensammler / 3: Hawid) 3,00 7,50
Berlin cuadernillos 1980 11b Zb. Burgen + Schl. (2: ...Briefmarkensammler / 3: Hawid) 12,50
Berlin cuadernillos 1980 11ca Burgen + Schl. (2: MICHEL-Kataloge / 3: Hawid) 3,00 7,50
Berlin cuadernillos 1980 11cb Burgen + Schl. (2: MICHEL-Kataloge / 3: Hawid) "t" tiefer 7,50 17,50
Berlin cuadernillos 1980 11cb Zb. Burgen + Schl. (2: MICHEL-Kataloge / 3: Hawid) "t" tiefer 27,50
Berlin cuadernillos 1980 11da Burgen + Schl. (2: FIFA / 3: Gratis...) 7,50 27,50
Berlin cuadernillos 1980 11db Burgen + Schl. (2: FIFA / 3: Gratis...) "t" tiefer 12,00
Berlin cuadernillos 1980 11dc Burgen + Schl. (2: FIFA / 3: Gratis...) "t" höher 27,50 75,00
Berlin cuadernillos 1980 11de Burgen + Schl. (2: FIFA / 3: Gratis...) "t" tiefer; "r" höher 70,00
Berlin cuadernillos 1980 11ea Burgen + Schl. (2: Ersttags-Sammelbl. / 2: Briefmarken...) 5,00 17,50
Berlin cuadernillos 1980 11eb Burgen + Schl. (2: Ersttags-Sammelbl. / 2: Briefmarken...) "t" tiefer 12,50
Berlin cuadernillos 1980 11ec Burgen + Schl. (2: Ersttags-Sammelbl. / 2: Briefmarken...) "t" höher 40,00 95,00
Berlin cuadernillos 1980 11ed Burgen + Schl. (2: Ersttags-Sammelbl. / 2: Briefmarken...) "r" höher 40,00 95,00
Berlin cuadernillos 1980 11f Burgen + Schl. (2: Wir führen... / 3: Hawid) 2,50 12,50
Berlin cuadernillos 1980 11f Zb. Burgen + Schl. (2: Wir führen... / 3: Hawid) 7,50
Berlin cuadernillos 1980 11g Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: Ruf doch...) 2,50 12,50
Berlin cuadernillos 1980 11h Burgen + Schl. (2: Schreib mal... / 3: Postscheckkonto) 2,50 12,50
Berlin cuadernillos 1980 11i Burgen + Schl. (2: Schreib mal... / 3: Postgirokonto) 3,50 15,00
Berlin cuadernillos 1980 11k Burgen + Schl. (2: Über 65 Jahre... / 3: Auktionen...) 3,50 15,00
Berlin cuadernillos 1980 11l Burgen + Schl. (2: ...Briefmarkensammler / 3: Postgirokonto) 3,50 12,50
Berlin cuadernillos 1980 11m Burgen + Schl. (2: GUTSCHEIN... / 3: Postgirokonto) 7,00
Berlin cuadernillos 1980 11n Burgen + Schl. (2: 750 J. BERLIN / 3: Hawid) 7,00
Berlin cuadernillos 1980 11o Burgen + Schl. (2: Behinderte machen Fernsehen / 3: Postgirokonto) 7,00
Berlin cuadernillos 1980 12a Burgen + Schl. (2: ...Briefmarkensammler / 3: Deutschland-Katalog) 7,50 25,00
Berlin cuadernillos 1980 12a Zb. Burgen + Schl. (2: ...Briefmarkensammler / 3: Deutschland-Katalog) 22,50
Berlin cuadernillos 1980 12b Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: Deutschland-Katalog) 7,50 25,00
Berlin cuadernillos 1980 12b Zb. Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: Deutschland-Katalog) 22,50
Berlin cuadernillos 1980 12ca Burgen + Schl. (2: MICHEL-Kataloge / 3: HAWID) 7,50 25,00
Berlin cuadernillos 1980 12cb Burgen + Schl. (2: MICHEL-Kataloge / 3: HAWID) "t" tiefer 30,00 85,00
Berlin cuadernillos 1982 13a Burgen + Schl. (2: Gratis... / 3: MICHEL-Kataloge) 7,50 25,00
Berlin cuadernillos 1982 13b Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: MICHEL-Kataloge) 7,50 35,00
Berlin cuadernillos 1982 13c Burgen + Schl. (2: Schreib mal... / 3: Postgirokonto) 9,00 55,00
Berlin cuadernillos 1982 14 Sehenswürdigkeiten (10, 50, 80) 10,00 35,00
Berlin cuadernillos 1982 14 Zb. Sehenswürdigkeiten (10, 50, 80) 35,00 75,00
Berlin cuadernillos 1989 15 Sehenswürdigkeiten (10, 60, 80, 100) 30,00 90,00
Berlin cuadernillos 1989 15 Zb. Sehenswürdigkeiten (10, 60, 80, 100) 75,00
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff