Trouvez: 66 Articles

[ Sommaire / BERLIN / Berlin carnets ]

Articles au panier (POS): 0
Pays Année No. Thèmes / Descriptions xx: Qté oo: Qté
Berlin carnets 1949 1 xx/oo Berliner Bauten (4: Postschnelldienst) (4 Marken / Zf. Links m. SSt. 6.11.1949, 2 Marken rechts xx) 600,00
Berlin carnets 1963 3a Dürer (4: Paul Ondrusch) 10,00
Berlin carnets 1963 3b Dürer (4: Vergiß mein nicht) 395,00
Berlin carnets 1963 3c II Dürer (4: Postsparbuch) (Perforation 25-26 Löcher) 275,00
Berlin carnets 1963 3d Dürer (4: Georg Bühler) 95,00
Berlin carnets 1965 4a Zwinger Dresden (4: Mädler) 7,00
Berlin carnets 1965 4b Zwinger Dresden (4: Wegert) 11,00
Berlin carnets 1966 5a Brandenburger Tor (4: Mädler) 7,50
Berlin carnets 1966 5b Brandenburger Tor (4: Behrendt) 7,50
Berlin carnets 1966 5c Brandenburger Tor (4: Schneider) 7,50
Berlin carnets 1970 6a Brandenburger Tor (2: HAWID / 3: Hamann / 4: MICHEL) 3,50
Berlin carnets 1970 7a Brandenburger Tor (2: HAWID / 3: Mauritius / 4: MICHEL) 3,50
Berlin carnets 1970 7b Brandenburger Tor (2: Versandstelle / 3: Berliner Zoo / 4: MICHEL) 45,00
Berlin carnets 1972 8a Unfallverhütung (2: HAWID / 3: Philacolor-Katalog / 4: MICHEL) 7,00
Berlin carnets 1974 9a Unfallverhütung (2: HAWID / 4: MICHEL) 12,50
Berlin carnets 1974 9a Zb. Unfallverhütung (2: HAWID / 4: MICHEL) 175,00
Berlin carnets 1974 9b Unfallverhütung (2: Versandstellen / 4: MICHEL) 15,00
Berlin carnets 1974 9c I Unfallverhütung (2: Postgebühren / 4: Versandstellen) (eng) 13,00
Berlin carnets 1974 9c I Zb. Unfallverhütung (2: Postgebühren / 4: Versandstellen) (eng) 55,00
Berlin carnets 1974 9c II Unfallverhütung (2: Postgebühren / 4: Versandstellen) (weit) 25,00 60,00
Berlin carnets 1974 9d I Unfallverhütung (2: Durch das eigene Telefon / 4: Versandstellen) (eng) 11,00 45,00
Berlin carnets 1974 9d II Unfallverhütung (2: Durch das eigene Telefon / 4: Versandstellen) (weit) 15,00 45,00
Berlin carnets 1977 10a I Burgen + Schl. (1: ohne Pfeile / 2: Durch das... / 4: Sammlermarken) (eng) 15,00 45,00
Berlin carnets 1977 10a I Zb. Burgen + Schl. (1: ohne Pfeile / 2: Durch das... / 4: Sammlermarken) (eng) 125,00
Berlin carnets 1977 10a II Burgen + Schl. (1: ohne Pfeile / 2: Durch das... / 4: Sammlermarken) (weit) 5,50 20,00
Berlin carnets 1977 10ba Burgen + Schl. (1: mit Pfeilen / 2: Ruf doch... / 4: Postwertzeichen) (eng) 6,00 20,00
Berlin carnets 1977 10ba Zb. Burgen + Schl. (1: mit Pfeilen / 2: Ruf doch... / 4: Postwertzeichen) (eng) 17,50
Berlin carnets 1977 10bb Burgen + Schl. (1: mit Pfeilen / 2: Ruf doch... / 4: Postwertzeichen) (weit) 12,50
Berlin carnets 1980 11a Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: Hawid) 3,00 7,50
Berlin carnets 1980 11a Zb. Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: Hawid) 12,50
Berlin carnets 1980 11b Burgen + Schl. (2: ...Briefmarkensammler / 3: Hawid) 3,00 7,50
Berlin carnets 1980 11b Zb. Burgen + Schl. (2: ...Briefmarkensammler / 3: Hawid) 12,50
Berlin carnets 1980 11ca Burgen + Schl. (2: MICHEL-Kataloge / 3: Hawid) 3,00 7,50
Berlin carnets 1980 11cb Burgen + Schl. (2: MICHEL-Kataloge / 3: Hawid) "t" tiefer 7,50 17,50
Berlin carnets 1980 11cb Zb. Burgen + Schl. (2: MICHEL-Kataloge / 3: Hawid) "t" tiefer 27,50
Berlin carnets 1980 11da Burgen + Schl. (2: FIFA / 3: Gratis...) 7,50 27,50
Berlin carnets 1980 11db Burgen + Schl. (2: FIFA / 3: Gratis...) "t" tiefer 12,00
Berlin carnets 1980 11dc Burgen + Schl. (2: FIFA / 3: Gratis...) "t" höher 27,50 75,00
Berlin carnets 1980 11de Burgen + Schl. (2: FIFA / 3: Gratis...) "t" tiefer; "r" höher 70,00
Berlin carnets 1980 11ea Burgen + Schl. (2: Ersttags-Sammelbl. / 2: Briefmarken...) 5,00 17,50
Berlin carnets 1980 11eb Burgen + Schl. (2: Ersttags-Sammelbl. / 2: Briefmarken...) "t" tiefer 12,50
Berlin carnets 1980 11ec Burgen + Schl. (2: Ersttags-Sammelbl. / 2: Briefmarken...) "t" höher 40,00 95,00
Berlin carnets 1980 11ed Burgen + Schl. (2: Ersttags-Sammelbl. / 2: Briefmarken...) "r" höher 40,00 95,00
Berlin carnets 1980 11f Burgen + Schl. (2: Wir führen... / 3: Hawid) 2,50 12,50
Berlin carnets 1980 11f Zb. Burgen + Schl. (2: Wir führen... / 3: Hawid) 7,50
Berlin carnets 1980 11g Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: Ruf doch...) 2,50 12,50
Berlin carnets 1980 11h Burgen + Schl. (2: Schreib mal... / 3: Postscheckkonto) 2,50 12,50
Berlin carnets 1980 11i Burgen + Schl. (2: Schreib mal... / 3: Postgirokonto) 3,50 15,00
Berlin carnets 1980 11k Burgen + Schl. (2: Über 65 Jahre... / 3: Auktionen...) 3,50 15,00
Berlin carnets 1980 11l Burgen + Schl. (2: ...Briefmarkensammler / 3: Postgirokonto) 3,50 12,50
Berlin carnets 1980 11m Burgen + Schl. (2: GUTSCHEIN... / 3: Postgirokonto) 7,00
Berlin carnets 1980 11n Burgen + Schl. (2: 750 J. BERLIN / 3: Hawid) 7,00
Berlin carnets 1980 11o Burgen + Schl. (2: Behinderte machen Fernsehen / 3: Postgirokonto) 7,00
Berlin carnets 1980 12a Burgen + Schl. (2: ...Briefmarkensammler / 3: Deutschland-Katalog) 7,50 25,00
Berlin carnets 1980 12a Zb. Burgen + Schl. (2: ...Briefmarkensammler / 3: Deutschland-Katalog) 22,50
Berlin carnets 1980 12b Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: Deutschland-Katalog) 7,50 25,00
Berlin carnets 1980 12b Zb. Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: Deutschland-Katalog) 22,50
Berlin carnets 1980 12ca Burgen + Schl. (2: MICHEL-Kataloge / 3: HAWID) 7,50 25,00
Berlin carnets 1980 12cb Burgen + Schl. (2: MICHEL-Kataloge / 3: HAWID) "t" tiefer 30,00 85,00
Berlin carnets 1982 13a Burgen + Schl. (2: Gratis... / 3: MICHEL-Kataloge) 7,50 25,00
Berlin carnets 1982 13b Burgen + Schl. (2: Briefmarken... / 3: MICHEL-Kataloge) 7,50 35,00
Berlin carnets 1982 13c Burgen + Schl. (2: Schreib mal... / 3: Postgirokonto) 9,00 55,00
Berlin carnets 1982 14 Sehenswürdigkeiten (10, 50, 80) 10,00 35,00
Berlin carnets 1982 14 Zb. Sehenswürdigkeiten (10, 50, 80) 35,00 75,00
Berlin carnets 1989 15 Sehenswürdigkeiten (10, 60, 80, 100) 30,00 90,00
Berlin carnets 1989 15 Zb. Sehenswürdigkeiten (10, 60, 80, 100) 75,00
au début
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2020 Thorsten Hoff